Våra allmänna villkor

ALLMÄNNA VILLKOR
avseende all försäljning från Miljöpågarna AB, 559201-6165

Mellan Miljöpågarna AB, och Återförsäljaren gäller dessa Allmänna villkor för alla köp Återförsäljaren gör från Miljöpågarna. Genom att köpa Miljöpågarnas produkter, godkänner Återförsäljaren dessa Allmänna Villkor. Alltså uppkommer ett bindande avtal mellan Miljöpågarna och Återförsäljaren på de villkor som anges häri. Med begreppet ”Återförsäljare” avses Miljöpågarnas avtalspart till detta avtal, d.v.s. föreningen när det gäller hela idrottsföreningar, enskild förälder/tränare/lagledare när det gäller enskilda idrottslag inom en förening och enskild förälder/klassföreståndare när det gäller skolklasser.

 1. Bakgrund och villkorsändringar
  1. Leverans och distribution av Miljöpågarnas produkter sker i syfte att Återförsäljaren under en begränsad tid ska tjäna pengar till ett gemensamt mål såsom träningsläger eller klassresa på den förtjänst som görs vid vidareförsäljningen av Miljöpågarnas produkter till slutkund. Intjänade pengar ska inte tillfalla enskilda medlemmar i Försäljningsgruppen utan ska tillkomma samtliga medlemmar inom Försäljningsgruppen. Försäljningsgruppens intäkter ska oavkortat användas till att uppfylla gruppens gemensamma mål.
  2. Återförsäljaren ska sälja Miljöpågarnas produkter med hjälp av medlemmarna i Försäljningsgruppen. Beställningar från slutkunder sammanställs av Återförsäljaren och Återförsäljaren beställer och köper produkterna av Miljöpågarna motsvarande den sammanlagda beställningen från slutkunderna.
  3. Miljöpågarna förbehåller sig rätten att när som helst ändra dessa Allmänna Villkor. Ändringar av de Allmänna Villkoren träder i kraft fyra (4) veckor efter att de annonserats på www.miljopagarna.se och meddelande härom skickats till Kontaktpersonen.
 1. Vissa definitioner
  1. Med ”Kontaktperson” avses fysisk person som Försäljningsgruppen, när denne utgörs av en förening, utsett att agera kontaktperson mellan föreningen och Miljöpågarna enligt punkt 5. Det som gäller Kontaktpersoner, ska i förekommande fall också gälla för Återförsäljaren när denne är en enskild förälder/klassföreståndare för skolklasser eller för enskild förälder/tränare/lagledare när det gäller enskilda idrottslag.
  2. Med ”Försäljningsgruppen” avses medlemmarna i den skolklass, förening eller det idrottslag som ska hjälpa Återförsäljaren att sälja Miljöpågarnas produkter.
 2. Parternas rättsliga ställning
  1. Miljöpågarna och Återförsäljaren är självständiga parter och handlar sålunda för egen räkning och på egen risk.
  2. Detta avtal ska inte medföra att Miljöpågarna i förhållande till Kontaktpersonen eller Återförsäljaren anses vara arbetsgivare. Parterna är sålunda ense om att vare sig Återförsäljaren eller Kontaktpersonen i förhållande till Miljöpågarna är arbetstagare.
  3. Vare sig Återförsäljaren eller Kontaktpersonen ska anses vara kommissionär eller handelsagent åt Miljöpågarna.
 1. Miljöpågarnas åtaganden
  1. Miljöpågarna förbinder sig att stödja Återförsäljaren under detta avtals giltighetstid vid frågor och ge Återförsäljaren sådan information som denne kan behöva för att distribuera produkterna till slutkund.
 1. Återförsäljarens åtaganden
  1. För det fall Återförsäljaren är en förening är Återförsäljaren införstådd med att det är en förutsättning för detta avtals giltighet och för att Återförsäljaren ska få distribuera Miljöpågarnas produkter, att Återförsäljaren tillsett att Kontaktperson utsetts och att sådan Kontaktperson uppfyller de krav som ställs på honom/henne under detta avtal.
  2. Återförsäljaren åtar sig att följa de anvisningar och instruktioner som lämnas av Miljöpågarna i samband med köp och försäljning av Miljöpågarnas produkter.
  3. Försäljningsgruppen ska i sitt försäljningsarbete utföra sitt arbete på ett sådant sätt att produkternas och varumärkets goodwill och anseende bibehålls och helst förstärks. Återförsäljaren beställer ett digitalt startpaket med frivilligt visningspaket enligt Miljöpågarnas instruktioner i samband med att Återförsäljaren ingår detta avtal.
  4. Om Återförsäljaren använder sig av webbaserad tjänst, såsom en applikation, i samband med köp och försäljning av Miljöpågarnas produkter, åtar sig Återförsäljaren att följa de eventuella användarvillkor som gäller för sådan tjänst i tillägg till dessa Allmänna Villkor.
 1. Kontaktperson
  1. Kontaktpersonen ska vara myndig, ej vara belastad med betalningsanmärkningar och acceptera att en anmärkningskontroll görs.
  2. Kontaktpersonen har ansvaret för betalning och en korrekt redovisning gentemot Miljöpågarna och Försäljningsgrupp. Kontaktpersonen ska vara ansvarig för alla kontakter med Miljöpågarna i frågor som omfattas av eller relaterar till detta avtal.
  3. Kontaktperson går i solidarisk borgen som för egen skuld för Försäljningsgruppens rätta fullgörande av förpliktelser gentemot Miljöpågarna enligt detta avtal.
  4. Genom att godkänna detta avtal, försäkrar Kontaktpersonen att denne har fullmakt från den förening som Kontaktpersonen företräder att för föreningens räkning ingå detta avtal och annars agera för föreningen/Försäljningsgruppen i enlighet med detta avtal.
  5. Kontaktpersonen ska ta del och bli införstådd med samt åtfölja dessa Allmänna villkor samt följa de instruktioner som från tid till annan kan komma att lämnas av Miljöpågarna.
  6. För att Miljöpågarna ska kunna fullgöra sina åtaganden gentemot Återförsäljaren sparar Miljöpågarna Kontaktpersonens personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR) och i enlighet med Miljöpågarnas Integritetspolicy, länk till den HÄR.
 1. Överlåtelse av avtal
  1. Återförsäljaren kan inte överlåta sina åtaganden enligt detta avtal, ej heller utse ny Kontaktperson, utan Miljöpågarnas skriftliga godkännande.
 1. Beställning av produkter
  1. Återförsäljaren ska lägga skriftlig beställning av produkter till Miljöpågarna via hemsidan www.miljopagarna.se genom att logga in på den personliga sida som Återförsäljaren skapat innan uppstart av försäljning. Instruktioner för hur beställning ska utföras återfinns på hemsidan.
  2. Beställning ska ske senast det datum och på det sätt som särskilt meddelats Återförsäljaren av Miljöpågarna. I annat fall kan Miljöpågarna inte garantera leverans.
 1. Leverans och frakt
  1. Miljöpågarna har som målsättning att kunna leverera beställda produkter vid den leveransdag som särskilt meddelats Återförsäljaren eller annars enligt överenskommelse mellan parterna. För det fall leverans inte kan ske vid den tid som meddelats Återförsäljaren eller om parterna annars överenskommit åtar sig Miljöpågarna att meddela Återförsäljaren när leverans beräknas kunna genomföras.
  2. Återförsäljaren ska via hemsidan i samband med att Återförsäljaren skapar en personlig sida på www.miljopagarna.se meddela Miljöpågarna till vilken adress leverans ska ske.
  3. Återförsäljaren ansvarar för att uppgiven adress för leverans är korrekt. Merkostnader som ett resultat av brister i av Återförsäljarens lämnade uppgifter för leverans kan komma faktureras av Miljöpågarna.
  4. Miljöpågarna har rätt att avböja en beställning eller avbryta en leverans om Miljöpågarna bedömer att kreditvärdigheten är låg eller om Återförsäljaren har betalningsanmärkning.
  5. De beställda katalogerna och beställningslistorna levereras digitalt från Miljöpågarna till Återförsäljaren enligt överenskommelse efter att detta avtal ingåtts.
 1. Mottagningskontroll och reklamation
  1. Återförsäljaren ska genomföra mottagningskontroll av produkterna mot följesedel och kontrollera antal kollin. Om mottagen produkt är synbart felaktig eller om avvikelse föreligger i förhållande till följesedel ska produkten/leveransen reklameras till Miljöpågarna omgående, dock senast fjorton (14) dagar från mottagen leverans från Miljöpågarna. Reklamerade produkter omlevereras för de fall Miljöpågarna efter prövning kan konstatera att produkten var felaktig.
 1. Pris och betalningsvillkor
  1. Återförsäljarens vinst är skillnaden mellan Återförsäljarens inköpspris och Återförsäljarens försäljningspris. Eventuella justeringar av priser och provision sker enligt den ordning som anges i punkt 1.2.
  2. Återförsäljaren ska köpa produkter från Miljöpågarna enligt Miljöpågarnas vid var tid gällande prislista. Miljöpågarna har rätt att ange rekommenderat pris för produkterna mot slutkund.
  3. Återförsäljaren ska betala  beställning senast trettio (30) dagar efter det att faktura skickats till Återförsäljarens adress.
  4. Efter avslutad försäljning ska visningspaketen betalas enligt faktura eller returneras till Miljöpågarna om inte annat överenskommits.
 1. Förtida upphörande
  1. Miljöpågarna har rätt att säga upp detta avtal till omedelbart upphörande för det fall Återförsäljaren åsidosätter sina förpliktelser enligt avtalet och rättelse inte sker inom två (2) vardagar efter skriftlig uppmaning från Miljöpågarna.
 1. Slutkundens ångerrätt och reklamationsrätt
  1. Genom detta avtal åtar sig Miljöpågarna att informera Återförsäljaren om dennes eventuella skyldigheter enligt Lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler. Lagen kan ge slutkund rätt att ångra sitt köp inom 14 dagar från det att produkterna avlämnats till slutkund.
  2. Om köpet avser flera produkter, börjar ångerfristen löpa när den sista varan avlämnas till slutkund.
  3. Slutkunden gör gällande sin eventuella ångerrätt genom att kontakta Återförsäljaren.
  4. Återförsäljaren åtar sig att informera slutkunden om dennes ångerrätt och hur denna ska utövas enligt lag.

Slutkunden har rätt att reklamera felaktiga produkter eller eventuellt utföra vissa byten av produkter genom att ta kontakt med Miljöpågarna direkt. Återförsäljaren har rätt att returnera produkter till följd av att slutkunder utnyttjat sin ångerrätt. Återförsäljaren ska utöva sådan rätt inom 21 arbetsdagar från att Miljöpågarna levererat de aktuella produkterna till Återförsäljaren. Returnerade produkter kommer krediteras av Miljöpågarna.